‘Little Sheep Cafe’ in Shenyang

Name of the Restaurant: (Chinese / PinYin): Not Applicable. (English) : Little Sheep Cafe

Location / Address:  辽宁省沈阳市和平区南四经街100号1-2门 / Liáoníng shěng shěnyáng shì hépíng qū nán sì jīng jiē 100 hào 1-2 mén / Liaoning Province, Heping District, South Fourth … Read the rest